0516 - 471400Engbert Pierswei 2, 8409 JW Hemrikdirectie.deboge@comprix.nl

In Nederland is een kind leerplichtig vanaf vijf jaar. Voor vrijstelling van schoolbezoek moet toestemming worden gevraagd. Ongeoorloofd verzuim meldt de directie bij de leerplichtambtenaar. Per 2012 zijn door de wetgever de regels om gebruik te maken van bijzonder verlof aangescherpt. Daarnaast is toegevoegd dat de school om bewijsstukken moet vragen. Er kan buiten de schoolvakanties alleen verlof worden verleend vanwege: 1. Specifieke aard van het beroep van (één van) ouders, en/of 2. Gewichtige omstandigheden.  

Lees eerst het Informatiebulletin:

Indien u in aanmerking komt voor bijzonder schoolverlof kunt u hieronder de aanvraag downloaden, invullen en inleveren op school.